Algemene voorwaarden KVV

1. A1-Hondenschool garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. De onderneming:

Vestigingsadres:
A1-Hondenschool
Loodsstraat 10
7553 ED
Hengelo (o)
a1hondenschool@ziggo.nl
KvK-nummer 58633308
Btw nr. NL138582117B02

A1- Hondenschool wordt vertegenwoordigt door Dhr. R. H. Wijnen.

3. Het aanbod

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn;
» de prijs inclusief belastingen;
» de eventuele kosten van aflevering;
» de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien u een bestelling plaatst bij A1- Hondenschool, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van A1- Hondenschool. A1- Hondenschool houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5. Herroepingsrecht bij levering van producten:

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan A1- Hondenschool heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij A1- Hondenschool. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.

A1- Hondenschool draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6. Uitsluiting herroepingsrecht

1. A1- Hondenschool kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden omdat het vers- of diepvriesproducten zijn.
b. die snel kunnen bederven of verouderen of een beperkte THT (ten minste houdbaar tot) datum hebben die korter is dan 6 maanden na levering.

3. De juistheid van het gedoseerd en gepast toedienen van de producten aan de hond is ten alle tijde de verantwoordelijkheid voor de consument. Indien de consument hier vragen over heeft kan men contact opnemen met de ondernemer, bij voorkeur via email. Schade welke door onjuiste dosering of toediening wordt veroorzaakt kan nimmer verhaald worden op de ondernemer.

7. De prijs

1. De prijzen vermeld bij het product ten tijde van de bestelling worden niet veranderd tenzij er sprake is van een verandering in het BTW tarief.

2. De prijzen vermeld bij het product zijn inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten. Voor het aanvaarden van het aanbod wordt de totaalprijs inclusief bezorgkosten via de website gecommuniceerd.

8. Garantie

1. A1- Hondenschool staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, zoals in de beschrijving bij het product staat vermeld. Afbeeldingen geven een duidelijk beeld van het werkelijke product. Afbeeldingen van snacks en diepvriesproducten kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid.
2. Een garantie welke door A1- Hondenschool of fabrikant is verstrekt doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument heeft.

9. Levering en uitvoering

1. A1- Hondenschool gaat zorgvuldig om met het in ontvangst nemen van bestellingen en de uitvoering hier van.

2. Het leveradres is het adres dat de consument aan A1- Hondenschool kenbaar heeft gemaakt.

3. A1- Hondenschool heeft een beperkt bezorggebied, dit gebied wordt vermeld op de website. In het bestelproces wordt duidelijk vermeld dat we een beperkt bezorggebied hebben echter voor de controle hier van bent u als consument zelf verantwoordelijk.

4. Bestellingen worden geleverd op de afgesproken dag zoals telefonisch is vermeld. Indien een bestelling niet leverbaar blijkt te zijn binnen de afgesproken termijn heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal A1- Hondenschool het bedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij A1- Hondenschool tot het moment van bezorging aan de consument.

10. Betaling

1. De consument kan bij A1- Hondenschool betalen via mobiele pinautomaat of contant bij bezorging.

11. Bezorgcondities

1. A1- Hondenschool levert de goederen op de vooraf afgesproken dag en tijd. Bent u -of een vertegenwoordiger- op de overeengekomen tijd niet aanwezig op het door u opgegeven adres dan wordt de bestelling retour genomen. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen moeten de producten op het leveradres persoonlijk in ontvangst genomen worden.
2. Bij een nieuwe afspraak voor een tweede bezorgpoging worden de verzendkosten opnieuw in rekening gebracht.
3. A1- Hondenschool levert tenzij anders overlegd de producten uitsluitend met eigen vervoer.
4. Het minimale bestelbedrag is 25 euro en bij bestellingen boven 50 euro worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.

12. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij A1- Hondenschool , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij A1- Hondenschool ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door A1- Hondenschool binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13. Geschillen

Op overeenkomsten tussen A1- Hondenschool en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.